SpäťÚvod / Spracovanie osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

Advokátske kancelárie JUDr. Pavla Piovarčího, JUDr. Kristíny Piovarčíovej ako aj JUDr. Kristíny Piovarčíovej ml. pri poskytovaní právnych služieb spracúvajú osobné údaje.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (“GDPR”), Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom o advokácií, ako aj ďalšími právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr .

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spracúvania a ochrany osobných údajov, môžete náš kontaktovať emailom na gdpr@piovarci.sk alebo alebo poštou na adresu nášho sídla Advokátska kancelária, Štúrova 20, 040 01 Košice.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie,
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti,
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účely spracúvania Právny základ Súvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)
Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Účely súvisiace s ochranou oprávnených záujmov Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Čl. 89 GDPR Zákon o archívoch a registratúrach
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR,
prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
(vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)
Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní


Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.
Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Do ktorých krajín prenášame osobné údaje?

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nerealizujeme.

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011:

 • Kniha došlej pošty a kniha odoslanej pošty desať rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky,
 • Inventárny zoznam desať rokov od jeho spísania,
 • Menoslov klientov a protokol klientskeho spisu v tlačenej forme bez časového obmedzenia,
 • Klientsky spis desať rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú doby uchovávania osobných údajov resp. bránia v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať,
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov,
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu,
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od klientov. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

V prípade, že sa nejedná o klienta, osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vôli dotknutej osoby, na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

 

Aké práva má dotknutá osoba?

V prípade že sa jedná o klienta a osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie:

má právo na:

 • prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR,
 • opravu jeho osobných údajov (čl. 16 GDPR),
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, alebo podať sťažnosť na SAK.

nemá právo na:

 • obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR),
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR),
 • prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18 ods. 8 Zákona o advokácii),
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe súhlasu ale na inom právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR,
 • právo namietať (čl. 21 GDPR).

Ak sa nejedná o klienta (napr. protistrana nášho klienta) a osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii výslovne nie sme povinní poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov, ani umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení GDPR v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Naši klienti si prostredníctvom nás uplatňujú rôzne právne nároky a chránia si svoje oprávnené záujmy. V rámci poskytovania právnych služieb teda sledujeme oprávnené záujmy našich klientov, zároveň však, ako advokáti, máme postavenie prevádzkovateľa podľa definície GDPR. Máme teda svoje samostatné, neodvodené právo spracúvať osobné údaje na účely výkonu advokácie, a to vrátane citlivých údajov (čl. 9 GDPR), a údajov o uznaní viny za trestné činy a priestupky (čl. 10 GDPR), ako aj osobných údajov o tretích osobách, a to aj bez ich súhlasu (§ 18 ods. 6 a 7 Zákona o advokácii). V rámci poskytovania právnych služieb a výkonu advokácie máme aj my ako advokáti oprávnené záujmy, napr. záujem chrániť si majetok, a môžu nám vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr. z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď. V takomto prípade môžeme spracúvať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. (viac informácií)Súhlasím