SpäťÚvod / Právne služby / Pozemkové právo

Právne služby

Naším klientom poskytujeme široké spektrum právnych služieb v oblasti súkromného aj verejného práva, najmä so zameraním na nasledovné oblasti.

Vzhľadom na komplexnosť právnych služieb spolupracujeme s tlmočníkmi, prekladateľmi, súdnymi znalcami, notármi a exekútormi.

Na základe požiadaviek klienta sme schopní poskytnúť ďalšie právne a poradenské služby.

Občianske právo

 • vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
 • vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • dedičské konanie, spisovanie závetov
 • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotrebiteľa
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými orgánmi ( napr. exekučné konanie )

Rodinné právo

 • rozvod manželstva
 • úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • výživné
 • osvojenie
 • určenie rodičovstva
 • zmena priezviska

Pracovné právo

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí
 • zastupovanie v pracovno – právnych sporoch
 • náhrada škody pri pracovných úrazoch

Pozemkové právo

 • prevod a vyporiadanie práv k nehnuteľnostiam
 • reštitúcie
 • vydržanie
 • pozemkové spoločenstvá

Trestné právo

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie v konaní o priestupkoch
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • odškodňovanie obetí trestných činov
 • vypracovanie trestných oznámení
 • žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 • podávanie mimoriadnych opravných prostriedkov

Ústavné právo

 • vypracovanie ústavných sťažností pre porušenie ústavných práv
 • zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. (viac informácií)Súhlasím